Czym jest hipoteka przymusowa?

Zakup domu lub mieszkania wiąże się z koniecznością sprawdzenia zapisów dotyczących hipotek ciążących na nieruchomości. Takie informacje znaleźć można w dziale IV księgi wieczystej. Dziś kilka słów na temat tego, czym jest tajemniczo brzmiąca hipoteka przymusowa, i z czym wiąże się jej wpis do księgi wieczystej.

Hipoteka – co to takiego?

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece – hipotekę na nieruchomości ustanawia się w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Hipotekę można ustanowić na nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym. Jej wpis może pojawić się również w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub na innej hipotece.

Zapis dotyczący hipoteki przymusowej

Jak już wspominaliśmy – ustanowienie hipoteki przymusowej nie wymaga od jednej ze stron żadnych działań, tj. ustanawiana jest bez zgody jednej ze stron – w przeciwieństwie do hipoteki umownej (np. w sytuacji, kiedy jedną ze stron jesteś Ty, a drugą bank). Sprawia jedynie, że staje się ona dłużnikiem. Podstawą prawną do nałożenia tego rodzaju zobowiązania jest tytuł wykonawczy, będący zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tytułem egzekucyjnym, który potwierdza istnienie konkretnego długu. W praktyce oznacza to, że aby hipoteka przymusowa zaistniała, muszą zostać wystosowane:

  • prawomocne orzeczenie sądu lub orzeczenie z rygorem natychmiastowej wykonalności,
  • ugoda przed mediatorem,
  • postanowienie prokuratorskie lub
  • decyzja administracyjna.

Skuteczność hipoteki przymusowej

Zazwyczaj to nieruchomość stanowi najbardziej wartościowy element majątku zadłużonego. Dlatego też wierzyciel dąży do ustanowienia hipoteki na jej części (jeśli zachodzi stosunek współwłasności) lub całości. Warto przy tym zauważyć, że choć hipoteka przymusowa jest bardzo motywującym środkiem nakłaniającym do zwrotu pieniędzy, to nie jest tożsama z egzekucją majątku. Ponadto – nałożenie tego rodzaju zobowiązania bardzo utrudnia sprzedaż nieruchomości.

Jakie instytucje są uprawnione do ujawnienia w dziale IV księgi wieczystej hipoteki przymusowej?

  • Urząd Skarbowy – w sytuacji, gdy dłużnik posiada zaległości podatkowe,
  • jednostki samorządu terytorialnego np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta – w sytuacji, gdy dłużnik posiada zaległości z tytułu podatku od nieruchomości,
  • ZUS / KRUS – w sytuacji, gdy dłużnik posiada zaległości z tytułu odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, i Fundusz Pracy.

Jak wykreślić hipotekę przymusową z księgi wieczystej?

Najlepiej jeszcze przed sprzedażą nieruchomości zwrócić się do sądu z wnioskiem o wykreślenie hipoteki przymusowej. W innym przypadku można okazać notariuszowi w momencie podpisywania aktu notarialnego dokumenty będące dla sądu podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej tego zapisu. Aby wnioski zostały uwzględnione – należy spłacić zobowiązania, odsetki, a także pokryć inne koszty, jakie powstały z tytułu długu.

Jeżeli planujesz sprzedać mieszkanie lub kupić nieruchomość i mieć pewność, że nie jest ona obciążona hipoteką przymusową – skontaktuj się z naszym biurem. Dla Klientów z Ząbek, Wołomina, Rembertowa, Zielonki, Bródna, Kobyłki oraz TargówkaBiałołęki w Warszawie prowadzimy sprzedaż mieszkań niedaleko stolicy. Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą agencji.