W jakich odległościach od granicy działki można postawić dom?

Osoby będące posiadaczami działki budowlanej niekiedy mogłyby stwierdzić, że jako właściciele mogą z całkowitą swobodą decydować o tym, co może zostać wybudowane na ich posesji i w jakim miejscu – włącznie z domem jednorodzinnym. W rzeczywistości jednak konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, w tym dotyczących minimalnej dopuszczalnej odległości budynku od granicy działki.

Jaka jest minimalna odległość planowanego budynku od granicy?

Minimalna odległość budowanego domu od granicy działki nie zależy od tego, czy sąsiednia działka ma przeznaczenie budowlane, czy nie – zmianę tę wprowadziły przepisy prawa budowlanego uchwalone w 2018 roku. Na ich mocy budynek może zatem powstać w odległości co najmniej:

  • 4 metrów, jeśli ściana budynku skierowana w stronę sąsiedniej działki posiada okna lub drzwi,
  • 3 metrów, jeżeli w ścianie nie ma drzwi ani okien.

Są to ogólne ustalenia dotyczące rozmaitych typów obiektów, w tym domów. Warto jednak pamiętać o specjalnych przypadkach, w których wspomniane regulacje zmieniają się. Mowa np. o możliwości wybudowania budynku w odległości 1,5 m od granicy działki. Jest to dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy ściana skierowana w stronę działki sąsiedniej nie będzie posiadać drzwi ani okien i zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo kiedy działka ma szerokość do 16 m.

Pozostałe przypadki

Należy pamiętać również o innych przypadkach, w których minimalne odległości od granicy działki zmieniają się. Jednym z nich jest dopuszczenie wybudowania budynku na samej granicy – może to mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy planowany obiekt będzie przylegał ścianą do budynku znajdującego się na sąsiedniej działce. Wówczas trzeba dopilnować, by jego wysokość była zgodna z planem miejscowym lub potwierdzona stosownymi pozwoleniami (nie musi być identyczna z już istniejącym obiektem). Wybudowanie budynku na granicy jest też dopuszczalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na działkach o maksymalnej szerokości 16 m.

Nie można też zapominać o takich elementach budynku jak balkony, daszki, schody zewnętrzne czy tarasy – te (z wyjątkiem pochylni dla osób niepełnosprawnych) mogą znajdować się w odległości min. 1,5 m od granicy. Zmniejsza się ona do 1 m, jeżeli sam dom może zostać wybudowany w takim odstępie. Minimalne odległości nie dotyczą natomiast podziemnych części użytkowych obiektu.

Odległość od granicy a droga dojazdowa

Warto wspomnieć, że w przypadku, gdy sąsiednia działka służy jako dojazd w charakterze drogi dojazdowej, regulacje nie określają minimalnej odległości budynku od granicy. Inaczej może wyglądać sytuacja, jeśli mamy do czynienia z drogą publiczną, jako że wówczas w grę mogą wchodzić przepisy ustawy o drogach publicznych. W każdym przypadku należy też zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego.

Jeśli masz pytania dotyczące możliwości postawienia domu zgodnie z przepisami na swojej działce w Ząbkach, Wołominie, Zielonce albo okolicach, zapraszam do kontaktu z moim biurem nieruchomości.